WiFi fremkaller diabetes!!!

WIFI2I rapporten til EPRS(European Parliamentary Research Service) som ble publisert nå i mars 2020 står det at forskere bruker 2,4 gigahertz for å fremkalle diabetes hos forsøks-rottene… Hva betyr egentlig det?

Les hele rapporten eller utdraget nedenfor om 5G og annen helsefarlig stråling. Endelig har altså folk i EU systemet fortalt det som vi andre har forstått hele tiden. Ingen tvil om at 5G og mikrobølgestråling er svært skadelig for hele miljøet, insektene, dyrene og alle menneskene.Effects of 5G wireless communication on human health1

Les vårt oversatte utdrag lengre nede eller les hele rapporten på elleve sider her :           EPRS mars 2020

bie 3Det er  altså verdt å nevne at når man skal forske på diabetes så bruker man 2,4 Ghz i kort tid for å gi rotter diabetes. Vanlig wi-fi sender på 2,4 Ghz…

Så det er på høy tid å forstå at dette også gjelder mennesker, insekter, dyr og hele miljøet!

Oversatt utdrag av rapporten:

Effekter av 5G – trådløs kommunikasjon – på menneskers helse

5G er femte generasjons mobilteknologi og skal etter planen dekke alle byområder, jernbane og hovedveier med trådløs kommunikasjon, noe som kun kan oppnås med et meget høyt antall antenner som må stå svært tett, hver 20-150 meter. Dette medfører en konstant eksponering for EMF(elektromagnetiske felt) med svært høy frekvens. 2G,  3G og 4G har benyttet mikrobølger, 5G kommer til å benytte millimeterbølger. Disse er sensitive mot ytre variabler og kan forstyrres av vegger, trær og regn (!).

I denne orienteringen beskrives det hvordan de som finner at stråling er ufarlig bare den er under ICNIRP(International Committee on Non-Ionizing Radiaton Protection) sine grenseverdier ofte er finansiert av telekomfirmaer og at man dermed ikke kan stole på resultatene.

I Council of Europes resolusjon 1815 (2011) påpekes det potensielle (negative) helseeffekter allerede ved de svært lave frekvensene som omgir kraftlinjer og elektriske apparater. Den sier også at noen ikke-ioniserende frekvenser ser ut til å ha mer eller mindre potensielt skadelige, ikke-termiske, biologiske effekter på mennesker, andre dyr og planter, selv om eksponeringen er under de offisielle grenseverdiene. Barn og unge er spesielt sårbare  og det påpekes at det kan få ekstremt høye menneskelige og økonomiske konsekvenser om disse advarslene ignoreres.

 

Resolusjonen fremhever at det er svært viktig med uavhengig og troverdig vitenskapelig ekspertise for en vurdering av mulige negative effekter på helse og miljø.

Den anbefaler at man gjør det man kan for å

  •  redusere EMF, særlig fra mobiltelefonen og særlig for å beskytte barn og unge som ser ut til lettere å utvikle kreft i hodet
  • revurdere det vitenskapelige grunnlaget for eksponering for EMF satt av ICNIRP, siden det har alvorlige begrensninger
  • distribuere informasjon og opplysningskampanjer om den potensielt skadelige langtidseffekten på miljø og helse, særlig rettet mot barn, ungdom og unge i reproduktiv alder
  • foretrekke kablet internnettforbindelse (for barn generelt og i skoler) og at man har strenge regler for mobilbruk i skoler
  • øke offentlig støtte til uavhengig forskning for å vurdere helserisikoen

WHO klassifiserte i 2011 EMF som mulig kreftfremkallende (klasse 2B). IARC(International Agency for Research on Cancer) skal nå vurdere om det skal klassifiseres som kreftfremkallende (klasse 2A).

Pr desember 2019 hadde 268 vitenskapsmenn og –kvinner og leger signert 5G-appellen. Denne har blitt distribuert til FN og EU og mange lands myndigheter fra 2015 og fram til nå. Den forteller hvor mye strålingen kommer til å øke med utrullingen av 5G, at det ikke blir mulig å komme seg unna strålingen og at mange vitenskapelige publikasjoner viser at EMF kan føre til økt risiko for kreft, DNA-skader, lærings- og hukommelsesutfordringer, nevrologiske skader osv. Appellen peker også på at ikke bare mennesker og dyr skades, men også miljøet.  Appellen krever at 5G-utrullingen stoppes og at skadevirkningene vurderes av uavhengige forskere.

Studier viser at pulset EMF er mer biologisk aktiv og dermed farligere enn ikke-pulset EMF. Alle trådløse kommunikasjonsenheter bruker hvertfall delvis pulset  EMF og jo smartere enheten er jo mer pulser den. Pulserende stråling øker faren for helseskader, inkludert DNA-skader som er kjent som en årsak til kreft. DNA-skader settes også i forbindelse med manglende evne til reproduksjon og nevrodegenerative sykdommer.

En review fra 2018 om nylig produserte, fagfellevurderte artikler om biologisk – og helseeffekt  av EMF, inkludert 5G, konkluderer med at bevis for biologisk skade av EMF akkumuleres og at det store antallet antenner som må opp for å få opp 5G er bekymringsverdig. Det påpekes igjen at det trengs mer uavhengig forskning på helseeffekter av EMF og spesielt på millimeterbølger. Millimeterbølger (5G) påvirker blant annet hud, øyne og immunforsvaret. Analyse av moderne data viser at cellene kan påvirkes av ikke-ioniserende stråling, selv om den ikke fører til oppvarming.

Det som foreslås brukt istedenfor 5G er fiberoptiske kabler, noe som både er sikkert og raskt!!!

Strålingen og spesielt pulset stråling REDUSERER immunforsvaret forklares det i teksten.
Så hvorfor åpner TELENOR det nye 5G nettet nøyaktig på samme dagen som hele…
Så hvorfor åpner TELENOR det nye 5G nettet nøyaktig på samme dagen som hele NORGE stenges av??? Altså fredagen den 13.mars, står selskapet over regjering, gud og gammel tro?
Og hvorfor skriver ikke mainstream avisene om denne rapporten?
Eller hvorfor ikke NRK eller TV2? Holder de tilbake viktige nyheter???Grete-Nina

 

Grete-Nina Aske

 

 

Se tidligere artikler:

Helsevesenet/coronasmitte/smartmålere/5G!?

Kan trådløs energi være gnisten som ødelegger helse og miljø?

Er skittenstrøm mammuten i rommet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s