Seire mot Agder Energi!

I avisa

Seire mot Agder Energi skrevet om i Agderposten!

For de som ikke abonnerer på Agderposten så gjengir Espen Syversen, en av AMS-motstanderne til Agder Energi, hva som sto på trykk i Agderposten:

Del 1:

Mange seire i saken mot Agder Energi Nett AS på sin face

Agderpostens dekning av rettssaken mot Agder Energi Nett AS hadde en feilaktig vinkling.

Vi viser til Agderposten 5 august og nettartikkelen med overskriften:
“Tapte krav om at Agder Energi ikke kan kutte strømmen”.

På forespørsel fra journalisten den 4. august sendte vi våre kommentarer til kjennelsen på e-post. Likevel opplever vi at våre kommentarer ikke er tatt hensyn til i artikkelen. Vi mener at artikkelen har en feilaktig vinkling som går i Agder Energi Nett AS (AEN) sin favør, og vi har derfor behov for å kommentere saken.

Overskriften ble endret: Den 6. august sendte vi en kommentar/leserinnlegg til Agderposten hvor vi påpekte vår uenighet med vinklingen og overskriften. Dette kom ikke på trykk, men i artikkelen i Agderpostens papirutgave den 7. august, var overskriften endret til “Følte at retten tok dem alvorlig”.

Tapte vi kravet?
I artikkelens innledning hevder journalisten at vi tapte kravet om at AEN ikke mer kan kutte strømmen vår. Dette mener vi er en misvisende påstand! Hvorfor nevner han ikke at AEN skrudde på strømmen hos oss, og videre har lovet at de ikke skal gjøre det igjen, nettopp fordi vi gikk til domstolen og krevde midlertidig forføyning?

Vi “tapte” kravet om midlertidig forføyning fordi AEN allerede hadde skrudd på strømmen. Retten fant at det ikke forelå sikringsgrunn, fordi AEN har fremholdt i prosesskriv og i retten, at strømmen ikke vil bli skrudd av, før partene har kommet til enighet eller rettskraftig avgjørelse foreligger i hovedsaken. Dette er jo en klar seier til oss!
“Såkalt” midlertidig forføyning?

Agderposten skriver videre: “Ved hjelp av en såkalt midlertidig forføyning ville Janet Pedersen og Espen Syversen …”. Hva mener journalisten med en “såkalt” midlertidig forføyning? Er dette et forsøk på å latterliggjøre saken vår eller et forsøk på å ugyldiggjøre domstolens begrep? En midlertidig forføyning er noe som retten kan innvilge i en hastesak, som i denne saken, skru på strømmen og stanse trusler, inntil det foreligger en endelig avgjørelse.

Vi krevde altså at AEN måtte skru på strømmen vår og stanse med videre trusler. Dette har vi faktisk oppnådd og det er derfor svært skuffende at dette ikke kommer tydelig fram i Eggens artikkel!

Vi har mange seiere: Vår første seier er at Arendal tingrett den 3. juli avviste AEN sin begjæring om omberamming (utsettelse) av saken til slutten av august.

Vår andre seier er at AEN måtte skru på strømmen vår den 8. juli.

Vår tredje seier er at Arendal tingrett besluttet å ikke henlegge saken etter at vi leverte solide argumenter for hvorfor vi mente at saken ikke måtte henlegges. Vår argumentasjon ble akseptert av tingretten og rettsmøtet ble gjennomført den 22. juli.

Vår fjerde seier er at AEN i prosesskriv og i rettsmøtet har lovet å ikke skru av strømmen hos oss igjen før partene har kommet til enighet eller rettskraftig dom foreligger.

Vår femte seier er at tingretten i kjennelsen sier at AEN unødvendig har belastet domstolen med denne saken.

Vår sjette seier er at tingretten i kjennelsen, av tungtveiende grunner, har fritatt oss helt for saksomkostninger.

Vi har altså hatt tre strake seire mot AEN allerede før saken kom opp i tingretten, og enda tre nye seire som følge av rettsmøtet den 22 juli…

b11

Del 2:

Fra cleanup til coverup i corona-tider:

AEN startet sin såkalte “cleanup”-operasjon i juni med å stenge strømmen hos utvalgte kunder som har takket nei til AMS-målere. Dette gjorde AEN midt i den pågående corona-situasjonen og på tross av alle de strenge hygienetiltakene som er pålagt av myndighetene!

Noen av kundene hadde allerede levert legeerklæring og hadde saken under behandling. Andre har levd under pågående trusler om strømstengning i flere måneder. Vi som har vært utsatt for disse alvorlige overgrepene fra AEN gikk da sammen og krevde midlertidig forføyning i Arendal tingrett for å tvinge AEN til å skru på strømmen hos oss, samt stanse videre trusler om stengning av strøm.

AEN begjærte utsettelse av saken – ble avslått av retten – skrudde på strømmen.

AEN forsøkte så, gjennom sin advokat, å få saken utsatt til slutten av august, mens vi fremdeles var uten strøm. Dette ble raskt avvist av tingretten, og AEN skrudde derfor på strømmen hos oss den 8. juli før saken kom opp i tingretten.

Tingretten: “AEN kan bebreides for at saken ble anlagt domstolen”
Tingretten har bemerket i kjennelsen at strømmen ikke ble skrudd på før saken ble brakt inn for domstolen. Dette er en kraftig anmerkning fra domstolen til AEN.

AEN innrømmet dårlig kommunikasjon – tok ikke kontakt med kundene – fortsatte med trusler.

AEN har i løpet av hele denne prosessen ikke tatt kontakt med noen av oss, selv om seksjonsleder Ole-Herman Aas Cappelen har innrømmet dårlig kommunikasjon og påpekt viktigheten av å ha god kommunikasjon med sine kunder. Likevel understreker han i samme setning i Agderposten 8. juli: “vi forsikrer oss om at disse kundene har forstått konsekvensene av å si nei til bytte av måler.” Denne trusselen var ett av våre argumenter som retten la til grunn for hvorfor det var viktig å gjennomføre rettsmøtet den 22. juli.

“Saken hører ikke hjemme i retten”
Aas Cappelen uttalte også i Agderposten den 8. juli at han mente at saken ikke hørte hjemme i retten. Dette ble også avvist av Arendal tingrett og rettshøringen ble gjennomført som planlagt den 22. juli. AEN fikk verken medhold i begjæring om utsettelse eller henleggelse av saken og skrudde på strømmen vår den 8. juli.

Tingretten 22 juli: AEN stilte kun opp med advokat Jan Egil Osestad på videolink fra Bergen. Osestad var ny advokat i saken. Hovedadvokat Stig N Strand møtte ikke i tingretten. Det er svært skuffende og ikke minst oppsiktsvekkende at verken Aas Cappelen eller andre representanter fra AEN heller ikke stilte opp i Arendal tingrett!

b9

Del 3:

Utdrag fra kjennelsen:

“Retten har etter en konkret vurdering kommet til at saksøkerne har et reelt behov for en rettslig avklaring, og således at vilkårene om rettslig interesse etter tvisteloven 1–3 er oppfylt.”

“Retten har forståelse for at situasjonen saksøkerne befant seg i da begjæring om midlertidig forføyning ble anlagt domstolen, må ha vært uholdbar for dem all den tid de var uten strøm og var usikre på om de ville få denne tilbake, samtidig som de hele tiden har ment at de har hatt rett til å nekte installering av AMS-måler.”

“Som retten har redegjort for over, er ikke den rettslige interessen til saksøkerne bortfalt som følge av at strømmen ble skrudd på. Til tross for at retten har kommet til at den endrede situasjonen har ført til at det ikke lenger foreligger sikringsgrunn, er det et moment i vurderingen at kravet fra saksøkerne ikke ble innfridd før etter at den den midlertidige begjæringen ble brakt inn for domstolen. Saksøkte (AEN) kan således bebreides for at begjæring om midlertidig forføyning ble anlagt retten …”

“Videre tilkommer at saken er av prinsipiell betydning for saksøkerne all den tid det har vært tale om forhold som har direkte betydning for deres mulighet til å bo i eget hjem. Retten mener således at saksøkerne hadde et behov for en rettslig prøving av det spørsmål saken reiser.”

Et vesentlig poeng:

Selv om vi “tapte” vårt krav om midlertidig forføyning fordi AEN allerede hadde skrudd på strømmen før saken kom opp, er det et vesentlig poeng som ikke kommer fram i artikkelen;
Hva hadde skjedd dersom AEN ikke hadde skrudd på strømmen før rettsmøtet den 22. juli?

Er det ikke klart at tingretten da ville innvilget vårt krav om midlertidig forføyning og dermed beordret AEN til å skru på strømmen vår?

Vi opplever at domstolen ved dommerfullmektig Andrea Finckenhagen har tatt saken alvorlig, og vi er fornøyde med kjennelsen og sakens fremgang så langt.

Vi mener at denne saken handler om vår grunnlov, rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett!

Espen Syversen på Facebook

b5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s