Ønsker du beholde strømmen selv om du nekter smartmåler? Se her!

 

b3

Espen Syversen og 3 av hans samarbeidspartnere i Agder har lagd denne løsningen for å beholde strømmen:

Her er LØSNINGEN til dere som ulovlig har blitt gjort strømløse og til dere som har fått ulovlige trusler om stengning av strøm. Kravet leveres til din lokale tingrett og koster i underkant av 3000,-. Det er en fordel å gå flere sammen…

BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING

Saksøker: _______________________________
_______________________________
_______________________________

Saksøkt: Agder Energi Nett v/styrets leder
PB 603, Lundsiden
4806 Kristiansand
(Ditt strømselskap)

Midlertidig forføyning med krav om gjenoppretting av strømleveranse/forbud mot stengning av strøm.
Saksøker/saksøkerne begjærer at det gis forføyning umiddelbart da det er fare ved opphold. Jf, tvisteloven §32-7 2 ledd.

  1. Felles for saksøker(ne)
    _____________________eier eiendommen gnr __ bnr __ i _______________ kommune

For __________________________________________________har Agder Energi Nett AS (heretter kalt AEN) gjennomført stengning av strømmen til saksøkern(es) boligeiendommer. For__________________________________har AEN gitt varsel om stengning av strømmen. Det er varslet at strøm vil stenges om «kort tid», søknad/klage er sendt in til AEN.

Det er avgjørende for saksøker(ne) at strømmen settes på umiddelbart og de begjærer derfor midlertidig forføyning med forbud mot stengning av strøm og krav om reetablering av strømlevering, samt full stans og oppheving av videre trusler om stenging av strøm.

Forskriften som hjemler installering av AMS- måler er forskrift om kraftomsetning og nettjenester av 11. mars 1999 nr 301, § 4-1.
Samtlige av saksøker(ne) gjør gjeldende at forskriften om kraftomsetning og nettjenester § 4-1 ikke gir hjemmel for å pålegge saksøkerne installering av AMS-måler, og at det er derfor ulovlig å stenge strømlevering til boligene.

Siden AEN ikke kan kreve å installere AMS-målere i privathjem, kan de derfor heller ikke true med stenging av strøm og heller ikke stenge strøm til kunder. Rettskjennelsen fra Kristiansand tingrett 17.09.2018 fastslår at det ikke er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler.

AEN har heller ikke lov på egenhånd å stenge strøm uten en gyldig rettskjennelse. Det foreligger ingen gyldig dokumentasjon på verken en gyldig rettskjennelse, eller brev fra namsmannen.

Det å si nei takk til AMS-måler er heller ikke et kontraktsbrudd fra kunden, og siden det ikke foreligger et kontraktsbrudd, har AEN heller ikke lov til å kreve å stenge, heller ikke å stenge kundenes strøm.

Saksøkerne gjør gjeldende at forskriften krenker deres rett etter Grunnloven § 102 hvor det heter:
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.​ Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.​

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.​
Det er videre en krenkelse av EMK artikkel 8 om retten til familieliv.
Når det ikke ved gyldig lovanvendelse kan kreves installert AMS-måler, vil også stengning av strøm med henvisning til at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd være ulovlig.

Uansett gjøres det gjeldende at det ikke er lovlig adgang til å stenge strømmen etter forbrukerkjøpsloven § 48a første ledd bokstav b) når forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengningen som ikke åpenbart er grunnløs.

Det gjøres gjeldende at AEN ikke har rettslig grunnlag for å pålegge installering av AMS målere, og at stengning av strøm er ulovlig etter forbrukerkjøpsloven § 48 første ledd idet det ikke foreligger kontraktsbrudd. Videre at det ikke er hjemmel for stengning av strøm etter forbrukerkjøpsloven § 48 a første ledd bokstav a) eller b). Innsigelsene er ikke grunnløse og det er fare for liv og helse.

Når det gjelder manglende hjemmel for å installere AMS-måler vises det til Kristiansand tingretts kjennelse av 17. september 2018 (Sak nr 18-124406 TVI-KISA/6)

Det foreligger etter saksøkernes syn sannsynlig gjøring av at de har krav på strømleveranser og sikringsgrunn når leveringen uteblir uten grunn, jf tvisteloven § 34-2.

Saksøker gjør gjeldende at forbrukerkjøpsloven § 48 a første ledd bokstav b) ikke gir AEN hjemmel til å stenge strømmen.

Det gjøres også gjeldende at stengning av strømmen er uforsvarlig etter forbrukerkjøpsloven § 48 a første ledd, paragraf 2 første ledd bokstav d). Stenging kan likevel ikke skje hvis
a) det er fare for liv, helse eller betydelig tingskader, eller
b) forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.

Saksøker har ingen ubetalte regninger til Agder Energi Nett AS.
Det er betydelig fare for liv, helse og tingskader i forbindelse med stengning. Uten strøm vil det være stor risiko for sykdom, knyttet til manglende strøm for kjøling av mat, hygiene og kommunikasjon. Det kan oppstå dødelige bakterier i varmtvannsannlegget og i ventilasjonsanlegget blir det muggansamling i rørene i huset ved lengre driftsstans.

Det må særlig tas hensyn til at vi også er inne i en koronapandemi og umuliggjør en eventuell karantene i eget hjem. Ved sykdom vil karantene måtte utføres ved isolat på sykehus.

2 Særskilt for _______________________
Gjelder målernummer _______________
# Her skriver du din personlige innfallsvinkel/korrespondanse med AEN før og etter strømbrudd
# Merk og legg inn bilag nummerert her som mail korrespondanse, klager, legeerklæringer osv.

___________________nedlegger slik påstand:
1. AEN pålegges straks å levere strøm til eiendommen gnr. __ bnr. __ i __________kommune, målernummer _______ uten kostnader for ________________
2. _________________ tilkjennes saksomkostninger.

Underskrift :

 

I avisa

Les gjerne mer om deres sak her:

Seire mot Agder Energi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s